Oferta

Oferta działań pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Puszczykowie

PPP PUSZCZYKOWONAUCZYCIELERODZICEUCZNIOWIE
Maria Bobrowska dyrektorWskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym – konsultacje indywidualne i zbioroweGrupa wsparcia dla rodziców dzieci adopcyjnychMediacje na linii rodzice – dorastająca młodzież (indywidualnie)
Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – konsultacje indywidualneMamo, tato zrozum mnie – warsztaty dla rodziców dzieci w wieku adolescencji
Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnychZajęcia warsztatowe lub prelekcje na temat komunikacji
Agnieszka Mikołajczyk pedagog – PPP w Puszczykowie  “Dysleksja rozwojowa, najważniejsze informacje, wskazówki do pracy”.Wskazówki do pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, realizacja ZŚK w szkole – konsultacje indywidualneDiagnoza trudności w uczeniu się, w tym dysleksji rozwojowej, dyskalkulii
“Indywidualizacja procesu kształcenia”.“Trudności adaptacyjne dzieci wkraczających w II etap edukacyjny” – prelekcja“Zasady efektywnego uczenia się” – warsztaty i wykład dla uczniów
Magdalena Paszko psycholog – PPP w PuszczykowiePomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – konsultacje indywidualne (również na terenie szkół i przedszkoli)Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych-konsultacje indywidualneDiagnoza i terapia trudności emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych.

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Pozytywna Dyscyplina” – wspólnie z p. E. Anioł
na terenie PPP Puszczykowo
Obserwacje dzieci na terenie przedszkoli i szkół, konsultacje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych

Cykl spotkań grupy wsparcia dla nauczycieli współorganizujących proces kształcenia.

Trening Umiejętności społecznych dla dzieci klas I – III Szkoły Podstawowej.
Monika Jabłońska pedagog – filia w KórnikuPorady/konsultacje w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnychPorady/konsultacje w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych. Wsparcie procesu wychowawczegoDiagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów klas VII/VIII i szkół ponadpodstawowych
 Grupa wsparcia dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego (wymiana doświadczeń, wzbogacanie warsztatu pracy, poszerzanie kompetencji zawodowych  Indywidualne porady edukacyjno-zawodowe, wsparcie w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej dzieckaIndywidualne porady edukacyjno – zawdowe dla uczniów kl. VII/VIII  SP
Warsztaty dla rodziców w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”Indywidualne spotkania – planowanie kariery edukacyjno-zawodowej, reorientacja zawodowa uczniów szkół ponadpodstawowych
Marta Urbańska psycholog filia w Kórniku
Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, konsultacje indywidualne (również na terenie szkół
i przedszkoli)

Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych-konsultacje indywidualne
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz trudnych zachowań ucznia

Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli (wraz z p. R.Potrzebną- Filipiak)

„Trudne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym- jak sobie z nimi radzić?”-prelekcja

Prowadzenie obserwacji rozwoju dzieci na terenie przedszkoli i szkół
„Psychologiczna charakterystyka rozwoju przedszkolaka”- prelekcja
„Jak mogę dbać o rozwój mojego dziecka przedszkolaka- sposoby stymulowania prawidłowego rozwoju dziecka.”- prelekcja
Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne u uczniów kl. I-III
„Jak pracować z dzieckiem o obniżonych zdolnościach intelektualnych?”- prelekcja„Jak mądrze kierować odrabianiem lekcji przez dziecko?”- prelekcja
Trening kontroli złości dla uczniów klas IV-VIII

„Kiedy życie boli…- zachowania samobójcze wśród młodzieży”- prelekcja
Magdalena Telesińska psycholog filia w KórnikuGrupa wsparcia dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego (wymiana doświadczeń, wzbogacanie warsztatu pracy, poszerzanie kompetencji zawodowych)Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci klas I – III Szkoły Podstawowej.
Marzena Szczerbal logopeda PPP w PuszczykowieProwadzenie grupy wsparcia dla logopedów szkolnych i przedszkolnych  Porady i instruktaż dla rodziców dotyczące pracy logopedycznej z dzieckiem w domuDiagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej (ORM prosty i złożony, afazja, jąkanie, zespół Downa, rozszczep podniebienia, MPD,choroby genetyczne)
Udzielanie porad i konsulatacji logopedycznychIndywidualna terapia logopedyczna
Ewelina Szczepkowska
pedagog-PPP w Puszczykowie i filia Kórnik
Dysleksja rozwojowa – najważniejsze informacje, wskazówki do pracyJak pomóc dziecku w efektywnym uczeniu się oraz jak motywowac do nauki – wykład dla rodziców szkół podstawowych Jak uczyc się skutecznie – techniki efektywnego uczenia się – zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV (wspólnie z p. E. Szydłowską-Pawłowicz)
Dysleksja rozwojowa – najważniejsze informacje, wskazówki do pracyZajęcia integracyjne dla kl. V-VIII
Prelekcja dla rodziców uczniów kl.”0″ – 1 dotycząca nauki czytania i zachęcania do czytaniaZajęcia grupowe dla dzieci nadpobudliwych, mających trudności z koncentracją, z wykorzystaniem technik uważności (kl.I-III) – na terenie PPP Puszczykowo
Ewelina Szydłowska- Pawłowicz Pedagog – PPP w PuszczykowieDysleksja rozwojowa – najważniejsze informacje i wskazówki do pracyDysleksja rozwojowa – najważniejsze informacje i wskazówki do pracyTerapia EEG Biofeedback,
Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w pracy terapeutycznej – pogadankaWykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w pracy terapeutycznej – pogadanka, wspólnie z p. E. Szczepkowską,Oferta zajęć warsztatowych na temat technik efektywności uczenia się, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, wspólnie z p. E.Szczepkowską
Szkolenia dotyczące poszczególnych baterii – 5/6; 8; 10-12; 13-15 – pedagodzyPrelekcja dla rodziców uczniów kl.”0″-1 dotycząca nauki czytania i zachęcania do czytaniaZajęcia grupowe dla dzieci nadpobudliwych, mających trudności z koncentracją, z wykorzyatsaniem technik uwazności (kl.I-III)-na terenie PPP Puszczykowo
Grupy wsparcia dla specjalistów szkolnych prowadzących terapię pedagogiczną
Renata Potrzebna-Filipiak pedagog – filia KórnikDziecko w wieku przedszkolnym ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – dzielenie się doświadczeniem z własnej praktyki pedagogicznejRozwój dziecka w wieku przedszkolnym, jak możemy go wspierać – spotkanie z rodzicami
Diagnoza pedagogiczna – zwłaszcza w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się

Propagowanie metody Kids’Skills – Dam radę! i I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! (od lutego 2022r.)

Propagowanie metody Kids’Skills – Dam radę! i I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! (od lutego 2022r.)


Zajęcia z metody
Kids’Skills – Dam radę! i I’m proud of You – Jestem z Ciebie dumny! (od lutego 2022r.)

Wsparcie dla nauczycieli przedszkoli – cykliczne spotkania w Poradni w Kórniku, konsultacje, porady, wizyty w placówkach (wspólnie z p. Martą Urbańską)

Agnieszka Piotrowska
psycholog, logopeda – PPP w Puszczykowie
Konsultacje dotyczące diagnozowanych dzieci/ uczniów
Konsultacje dotyczące optymalizowania warunków edukacji ucznia słabo słyszącego
Współprowadzenie grupy wsparcia dla logopedów z przedszkoli i szkół
Porady wychowawcze
Konsultacje indywidualne dotyczące rozwoju mowy u młodszych dzieci (planowanie zabaw, sytuacji motywujących do podejmowania zachowań językowych i rozwijających umiejętności w tym zakresie)
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza logopedyczna
Terapia logopedyczna
Zajęcia wspierające rozwój funkcji poznawczych
Mariola Witkowiak – psycholog PPP w Puszczykowo                    Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – konsultacje indywidualne (równiez na terenie szkół i przedszkoli)Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Szkoła dla rodziców cz.I i II, na terenie PPP PuszczykowoDiagnoza i wsparcie w trudnościach emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych.
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla wychowawców “Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.I i cz.II
Prelekcje/pogadanki dla rodziców mających trudności wychowawcze (dzieci w wieku wczesnoszkolnym)
Obserwacja dzieci na terenie przedszkoli i szkół – konsultacje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych,


Ewa Anioł psycholog
Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – konsultacje indywidualne (również na terenie szkół i przedszkoli)

Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – konsultacje indywidualne
Prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym : „Rodzinny balans” – o poznawaniu swoich potrzeb i emocji, komunikacji, organizacji rodzinnego czasu i sposobach efektywnego rozwiązywania problemów
Prelekcja dla rodziców : „Pozytywna dyscyplina – wstęp do metody”
Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – konsultacje indywidualne, rodzinne spotkania terapeutyczne
Warsztaty umiejętności
wychowawczych dla rodziców na terenie PPP Puszczykowo oraz PPP Kórnik (filia) w oparciu o metodę Pozytywna Dyscyplina
Diagnoza i terapia trudności emocjonalnych I społecznych
Diagnoza psychologiczna

Marta Szczepaniak psycholog PPP w Puszczykowie i filia w Kórniku

Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci adopcyjnych
Prowadzenie warsztatów „Szkoła dla Rodziców” – w razie zapotrzebowania

Diagnoza psychologiczna
Prowadzenie spotkań terapeutycznych
Skip to content